Ponuka Vyhľadať

Podmienky používania

Podmienky používania

Webová stránka www.podravka-ochucovadlo.sk (ďalej len webová stránka)  bola spustená a je editovaná spoločnosťou PODRAVKA INTERNATIONAL,s.r.o.

Prvým prístupom, prezeraním a/alebo používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že ste sa plne oboznámili s týmito pravidlami, porozumeli ich zneniu a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaný. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, nevstupujte na túto lokalitu a nepoužívajte jej obsah. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa podmienok používania nás kontaktujte na podravka@podravka.sk.

Týmto si vyhradzujeme právo na akékoľvek zmeny vzhľadu, ako aj obsahu webovej stránky a podmienok používania, a preto vás žiadame, aby ste si ich príležitostne znovu preštudovali za účelom oboznámenia sa s akýmikoľvek zmenami, ku ktorým mohlo dôjsť. Vaším ďalším používaním súhlasíte s akýmikoľvek zmenami, ku ktorým môže dôjsť.

Podmienky používania sa vzťahujú na niekoľko oblastí:

  1. Podmienky používania
  2. Autorské právo
  3. Záruky a odmietnutie zodpovednosti
  4. Ochrana súkromia, dôvernosť a súbory cookies
  5. Zmeny a ukončenie prevádzky stránky

1. Podmienky používania

Prijateľné používanie

Sťahovať a tlačiť formuláre a prehliadať ostatné materiály, ako aj obsah tejto webovej stránky je povolené výhradne na súkromné účely. Akékoľvek verejné vystavovanie, vysielanie, zverejňovanie, upravovanie, reprodukcia, distribúcia, účasť na predaji, kopírovaní, vkladaní na internet, alebo akékoľvek iné používanie akéhokoľvek obsahu tejto stránky, alebo akýchkoľvek  jej častí je zakázané, rovnako ako aj výber a zmena jej obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. a ďalších vlastníkov autorských práv.  Aj v prípade udelenia takéhoto súhlasu nie je povolené žiadne opomenutie alebo zmena existujúcich autorských práv a/alebo údajov týkajúcich sa obchodnej značky. 

Komerčné použitie

Používanie tejto webovej stránky na obchodovanie, predávanie, alebo iné komerčné účely s výnimkou uskutočňovanie nákupu od spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. nie je povolené. Je zakázané pridávať akýkoľvek reklamný obsah,  alebo zbierať ponuky na produkty alebo služby bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. Pridávanie a publikovanie obscénnych, hanlivých, vulgárnych, výhražných, urážlivých, alebo iným spôsobom neprístupných alebo nelegálnych materiálov sa zakazuje, rovnako ako aj materiály, ktoré porušujú práva akýchkoľvek dotknutých strán, obzvlášť materiály obsahujúce počítačové vírusy, alebo iný škodlivý materiál. Za škody spôsobené aktivitami, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami používania, alebo akékoľvek iné ujmy vyplývajúce z týchto aktivít budú zodpovedať samotní používatelia. Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. si vyhradzuje právo (ale nie je ničím viazaná) úplne alebo čiastočne vymazať materiály a obsah uverejnený používateľmi.  

Pridávanie obsahu a materiálov

Pridávaním obsahu a materiálov na túto webovú stránku (vrátane, nie však výlučne návrhov, nápadov, kresieb a receptov) automaticky súhlasíte, že udeľujete (alebo sa zaručujete, že vlastník dotknutého materiálu plne súhlasí, že udeľuje) spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. neodvolateľné, stále a výhradné právo a povolenie  používať, upravovať, prispôsobovať, modifikovať, začleňovať do iných prác, prekladať, publikovať, vysielať a distribuovať tento materiál na celom svete, v akejkoľvek podobe a na akomkoľvek doposiaľ známom,  alebo v budúcnosti vyvinutom médiu, a to za akýmkoľvek účelom a bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Tieto pravidlá ostanú záväzné aj po ukončení tejto dohody. 

2. Autorské právo

Na obsah tejto stránky sa vzťahujú autorské práva vlastnené spoločnosťou Podravka d.d. a spoločnosťou PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. alebo tretích strán, kde spoločnosť Podravka d.d. a PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o je držiteľom licencie. Upravovanie, výber alebo spracovanie obsahu tejto lokality podlieha autorským právam spoločnosti Podravka d.d. a PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. Táto stránka navyše obsahuje logá, mená jednotlivcov a iné prvky duševného vlastníctva, vo vlastníctve spoločnosti Podravka d.d., PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o alebo tretích strán, kde spoločnosť Podravka d.d. a PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o  je držiteľom licencie. Žiadne časti obsahu tejto stránky nie sú voľne šíriteľné. Na akúkoľvek reprodukciu sa vyžaduje povolenie. 

Foto a videogaléria

Všetky fotografie, obrázky, videá, osobné údaje a informácie a/alebo iný materiál na tejto webovej stránke sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Podravka d.d a PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.. Všetky materiály na tejto webovej stránke podliehajú autorskému právu vlastnenému spoločnosťou Podravka d.d a PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Povolenie na použitie týchto materiálov tretím stranám sa udeľuje výlučne na propagačné, redakčné a informačné účely a to pre ich uverejnenie v novinách, časopisoch a elektronických médiách. Akékoľvek iné využitie materiálov na tejto webovej stránke sa zakazuje. Ďalej sa zakazuje používanie materiálov z webovej stránky Podravka na predajné účely, alebo účely ponúkania akýchkoľvek produktov alebo služieb. Povolenie a používanie tejto webovej stránky udelené v tomto dokumente nie je možné postúpiť, zmluvne previesť alebo prideliť a akýkoľvek úmysel, alebo pokus o takéto postúpenie, zmluvné prevedenie, alebo pridelenie sa bude považovať za neplatný. Používaním materiálu na tejto webovej stránke, používatelia súhlasia s obmedzeniami a podmienkami ustanovenými v týchto Podmienkach používania, a to bez obmedzenia. 

3. Záruky a odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o vynakladá značné úsilie s cieľom zaručiť presnosť a aktuálnosť informácií na svojej webovej stránke, no nedáva žiadnu záruku za ich presnosť a úplnosť a tiež neuznáva v tejto veci právo na vznesenie námietky. Okrem produktových záruk stanovených spoločnosťou Podravka, spoločnosť Podravka zdôrazňuje, že všetky materiály a obsah tejto webovej stránky sú poskytované v stave v akom sú a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré by mohli vzniknúť z odlišnej interpretácie materiálov a obsahu tejto webovej stránky. Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. sa nezaručuje, že táto webová stránka bude vždy dostupná a prístupná, alebo bez chýb a vírusov. Každý používateľ súhlasí s tým, že používa túto webovú stránku na vlastné riziko.

Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo ujmy (vrátane, nie však výlučne, mimoriadnej, alebo následnej škody) spôsobené použitím, alebo nemožnosťou použitia akejkoľvek súčasti tejto webovej stránky, alebo akýchkoľvek materiálov publikovaných alebo pridaných inými používateľmi.

Používatelia tejto webovej stránky súhlasia, že odškodnia spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. za akékoľvek právne nároky, výdavky, odškodné, alebo ručenia za škody, ktoré vzniknú nedbalým používaním materiálov na tejto webovej stránke daným používateľom, a to vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, vedľajších, mimoriadnych, alebo následných škôd.

Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o a jej dodávatelia nenesú žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť, alebo užitočnosť informácií, zariadení, produktov, alebo postupov tu prezentovaných a nezaručujú sa, že používanie týchto informácií, zariadení, produktov, alebo postupov neporuší súkromné práva.

Vyhlásenie o propagácii

Akákoľvek zmienka o produkte, postupe, alebo službe, a to odkazom na obchodnú značku, logo, výrobcu atď., automaticky neimplikuje, že spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o alebo jej zamestnanci, alebo dodávatelia propagujú, odporúčajú,  alebo podporujú tieto produkty, postupy, alebo služby.  

Vyhlásenie o externých odkazoch

Existencia externých hypertextových prepojení neimplikuje, že spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., jej dodávatelia, alebo sponzori propagujú tieto externé webové stránky, alebo informácie, produkty, ,alebo služby, ktoré sú na nich uvedené. Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o., ani žiadni jej zamestnanci,  sponzori ani dodávatelia nemajú kontrolu nad informáciami obsiahnutými na týchto externých stránkach. Externé odkazy zverejnené na tejto webovej stránke sú v súlade s pravidlami spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o, ktorá odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah akejkoľvek webovej stránky, na ktorú existuje prepojenie z jej servera. Takéto prepojenie môže obsahovať textové prepojenie, malé obrázky, ikony ,alebo miniatúry, ktorých cieľom je ilustrovať prepojenie a nie robiť reklamu akýmkoľvek produktom, alebo službám.  

4. Ochrana súkromia, dôvernosť, súbory cookies

Spoločnosť Podravka môže používať súbory cookies – informácie, ktoré slúžia ako váš anonymný individuálny identifikátor, ktoré webová stránka posiela do vášho prehliadača a ukladá do vášho počítača. Súbory cookies sa používajú preto, aby všetky prvky webovej stránky náležite fungovali a poskytli vám lepšiu užívateľskú skúsenosť.

Pri návšteve webovej stránky sa používajú súbory cookies na identifikáciu parametrov webového prehliadača, no nie samotných užívateľov. Používaním súborov cookies nie je možné identifikovať identitu jednotlivých používateľov. Spoločnosť Podravka môže použiť na zber informácií pixelové značky (pixel tags), sieťové signály (network signals) a voľné GIF (clear GIF) ,alebo podobné metódy (známe pod spoločným menom „voľné GIF“), ktoré nám umožňujú rozpoznať kedy jednotlivec navštívi webovú stránku.

Spoločnosť Podravka používa súbory cookies tretích strán na získanie štatistických údajov ohľadom návštevnosti stránky a informácií o spôsobe použitia tejto webovej stránky. Údaje, ktoré sa zbierajú sú IP adresa užívateľa, informácie o prehliadači, jazyk, operačný systém a iné štandardné štatistické dáta, ktoré sa zbierajú a analyzujú výhradne anonymným a masovým spôsobom.

Ak nesúhlasíte s použitím súborov cookies, tieto súbory možno vymazať (alebo ich zakázať) vo vašom počítači pomocou nastavenia webového prehliadača. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Podravka (http://www.vegeta.com/en/terms-of-use) a dodatočné informácie o súboroch cookies sú dostupné na stránke webového prehliadača, ktorý používate, alebo na stránke www.allaboutcookies.org.

Keďže účelom používania súborov cookies je zlepšenie a poskytnutie lepšej užívateľskej skúsenosti pri používaní našej webovej stránky a zaručenie jej plnej funkčnosti, prosím berte do úvahy že vymazaním, alebo zákazom súborov cookies možno znemožníte fungovaniu niektorých prvkov tejto webovej stránky, alebo zapríčiníte odlišné fungovanie alebo zobrazenie vo vašom prehliadači. 

5. Zmeny a ukončenie prevádzky 

Spoločnosť PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.  si vyhradzuje právo robiť akékoľvek zmeny, alebo ukončiť prevádzkovanie všetkých alebo akýchkoľvek častí tejto webovej stránky, ako aj podmienok použitia, a to kedykoľvek. Zmeny vstupujú do platnosti v momente zverejnenia na tejto webovej stránke, alebo v momente, keď sú o nich používatelia informovaní. Podmienky používania ostávajú v platnosti až do ich ukončenia z vašej strany alebo zo strany spoločnosti PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. Túto dohodu môžete ukončiť kedykoľvek a to ukončením používania tejto webovej stránky a vymazaním všetkých materiálov a obsahu, ktorý ste z nej stiahli.   

Upravené 28. 02. 2016

Zdieľať s priateľmi