Ponuka Vyhľadať

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia na webovej stránke Podravka-ochucovadlo.sk

Osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej osoby, t.j. osoby, ktorú je možno priamo alebo nepriamo identifikovať (pomocou údajov akými sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.) 

Účel zbierania informácií. Osobné údaje zbierame za účelom zlepšenia obsahu, funkcií a služieb na stránke Podravka-ochucovadlo.sk, ako aj uspokojenia vašich potrieb a záujmov, informovania vás ohľadom nového a existujúceho obsahu, funkcií a služieb na stránke Podravka-ochucovadlo.sk, ktoré by vás mohli zaujímať, a tiež za účelom predstavenia našich produktov a služieb, a produktov a služieb našich spriaznených spoločností a partnerov. 

Spracovávané informácie. Prístup na stránku Podravka-ochucovadlo.sk je bezplatný a nevyžaduje sa pri ňom žiadna registrácia. Ak sa rozhodnete zaregistrovať, získate možnosť využívať viac obsahu a funkcií na stránke Podravka-ochucovadlo.sk (napríklad požiadať o zasielanie informačného bulletinu, alebo vytvorenie profilu so životopisom). Odovzdanie súkromných údajov je na dobrovoľnej báze. Nespracovávame viac informácií, ako je nevyhnutné pre vašu účasť na danej aktivite na našej webovej stránke. V momente vašej registrácie môžeme spracovať nasledovné údaje: vaše užívateľské meno, heslo, meno a priezvisko a e-mailovú adresu). Ak si prajete, môžete zadať aj ďalšie osobné údaje.

Zasielanie propagačných e-mailov (informačných bulletinov, správ atď.) môžete odmietnuť zaslaním oznámenia na adresu nášho editorstva na adresu podravka@podravka.sk, alebo môžete ukončiť túto funkciu svojpomocne tak, ako je uvedené v propagačnom e-maile. 

Pri používaní stránky Podravka-ochucovadlo.sk sa vaše osobné údaje, ako aj iné osobné informácie, ktoré ste zadali pri registrácii alebo dodatočné informácie zadané dobrovoľne nezobrazia iným používateľom. Registráciou na stránke Podravka-ochucovadlo.sk výslovne súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste zadali budú spracované za účelom a spôsobom, ktorý je uvedený v Zásadách ochrany súkromia na stránke Podravka-ochucovadlo.sk.

1. Zber a použitie vašich osobných údajov   

Podravka rešpektuje vaše súkromie a spracováva vaše osobné údaje čestne a legálne. 

Váš súhlas. Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe vášho súhlasu, ktorý dávate z vašej slobodnej vôle, s výslovným prehlásením, že osobné údaje, ktoré ste nám odtajnili registráciou a používaním tejto webovej stránky budú spracované len za účelom stanoveným v týchto zásadách ochrany súkromia. Váš súhlas bude žiadaný pri vyplnení náležitého formuláru dostupného na stránke Podravka-ochucovadlo.sk. Bez súhlasu môžu byť osobné údaje zbierané a spracovávané len v prípadoch stanovených právnymi predpismi. 

Spracovanie osobných údajov. Zbierané osobné informácie ukladáme v elektronickej podobe a za účelom ich ochrany používame náležité technické, organizačné a personálne aktivity a postupy ochrany osobných údajov, ktoré nie sú dostupné iným používateľom, aby sme znemožnili prístup neoprávnených osôb k nim a tiež aby sme zaručili, že sa budú využívať v súlade s pôvodným účelom ich spracovania. 

Prieskumy a dotazníky.  Pri našej činnosti uskutočňujeme na našej stránke prieskumy, výskumy a dotazníky. Informácie zozbierané v týchto prieskumoch považujeme za dôverné a používame ich výlučne na potreby spoločnosti Podravka. Výnimkou sú  súhrnné výsledky takýchto prieskumov a dotazníkov, t.j. výskumov, ktoré môžeme použiť na účely PR a zdieľať ich na stránke Podravka-ochucovadlo.sk.

E-maily. Ak nám pošlete e-mail obsahujúci vaše osobné údaje, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu, bez ohľadu na to, či sa jedná o e-mail s otázkou, alebo komentárom, tieto informácie používame iba za účelom splnenia vašich požiadaviek. Váš e-mail alebo formulár bude preposlaný tretej strane, iným zamestnancom alebo dodávateľom spoločnosti Podravka, a to za účelom odpovedania na vašu otázku, t.j. splnenia vašej požiadavky. 

2. Zmazanie a váš prístup ku osobným údajom  

Ukladanie osobných údajov. Osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili pri registrácii budú uchovávané v priebehu celej existencie stránky Podravka-ochucovadlo.sk, t.j.  počas trvania platnosti vašej registrácie. Po ukončení platnosti vašej registrácie budú vaše osobné údaje vymazané, iba že by ste nám dovolili ich naďalej uchovávať.  
Váš prístup ku osobným údajom. Ste oprávnený kedykoľvek vymazať váš užívateľský účet. Tiež máte právo kedykoľvek požiadať o oznámenie o tom, ktoré informácie máme uložené v databáze našich registrovaných užívateľov, ako aj požiadať nás o zmenu, alebo vymazanie niektorých, ale aj všetkých vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete poslať nášmu editorstvu na adresu podravka@podravka.sk. V prípade, že takúto požiadavku vznesiete, vynaložíme maximálne úsilie na potvrdenie vašej identity, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom. 

3. Osobné údaje ostatných používateľov

V závislosti od obsahu a funkcií, ktoré používate, vás môžeme požiadať o určité osobné údaje iných osôb, a to za účelom realizácie danej funkcie (napríklad posielanie elektronických pohľadníc, kde sa uvádza meno a e-mailová adresa osoby, ktorej elektronickú pohľadnicu posielate). Tieto osobné údaje nebudú spracované nad rámec, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu danej funkcie, ktorú používate. Tieto osobné informácie nebudú postúpené tretím osobám, iba že by právne predpisy ustanovili inak. Osobné údaje, ktoré nám budú týmto spôsobom odovzdané, budú vymazané hneď, ako sa realizuje funkcia, ktorú ste používali (napríklad potom ako pošlete elektronickú pohľadnicu).  

4. Odovzdávanie osobných údajov iným príjemcom 

Vaše osobné údaje budú odovzdané iným príjemcom iba v prípade, že nás na to oprávnite. V prípade, že je to však nevyhnutné na realizáciu niektorej z funkcií, obsahu, alebo služby na stránke Podravka-ochucovadlo.sk (napríklad aktualizácia databázy životopisov) považujeme to, že ste udelili súhlas s dotyčným obsahom tiež za súhlas s tým, že vaše osobné údaje budú odovzdané našim partnerom, alebo príbuzným spoločnostiam, ak to bude potrebné pre realizáciu tejto funkcie. Pritom zaistíme, že naši partneri/príbuzné spoločnosti spracujú vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia na stránke Podravka-ochucovadlo.sk.


5. Zásady ochrany súkromia ostatných webových stránok/ tretích osôb alebo tretích strán

Na stránke Podravka-ochucovadlo.sk nájdete prepojenia na iné webové stránky, alebo portály. Zásady ochrany súkromia na týchto portáloch sa môžu líšiť od  tých na stránke Podravka-ochucovadlo.sk. Na stránke Podravka-ochucovadlo.sk tiež nájdete súťaže o ceny a propagáciu produktov a služieb vyprodukovaných našimi partnermi, t.j. podnikateľmi a inzerentmi. Tieto tretie strany od vás môžu žiadať určité osobné údaje pre ich vlastnú potrebu. Na prípady, keď posielate vaše osobné údaje tretím stranám, alebo iným portálom sa podmienky použitia ani zásady ochrany súkromia na stránke Podravka-ochucovadlo.sk nevzťahujú. Naša webová stránka vám poskytuje prvky sociálnych sietí, ktoré vám umožňujú zdieľať na nich vaše osobné údaje. Preto vás láskavo žiadame oboznámiť sa s pravidlami ochrany súkromných údajov aplikovaných na iných portáloch alebo sociálnych sieťach, t.j. tretích osôb. 


6. Odmietnutie zodpovednosti

Hoci prijímame adekvátne technické, organizačné a personálne opatrenia za účelom ochrany osobných údajov, aby sme predišli náhodnému alebo zámernému zneužitiu, poškodeniu, strate, neoprávnenej zmene alebo prístupu, nemôžeme zaručiť, že niektoré zhromaždené osobné údaje sa niekedy náhodne neodtajnia a to v rozpore s ustanoveniami týchto zásad ochrany súkromia. V rozsahu, ktorý umožňuje právny poriadok vylučujeme zodpovednosť za škody spôsobené používateľom, alebo tretím osobám náhodným odtajnením osobných údajov. So zreteľom na skutočnosť, že nemáme žiadnu kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré uvediete pri registrácii alebo používaní iných portálov, najmä priamo tretím osobám (napríklad pri účasti na sponzorských aktivitách), v rozsahu, ktorý umožňuje právny poriadok vylučujeme zodpovednosť za škodu, ktorá môže byť spôsobená vám alebo tretím stranám na základe takto odovzdaných osobných údajov. 

7. Serverové štatistiky

Náš  World Wide Web server používa štatistický software. Takéto programy sú štandardnou súčasťou všetkých webových serverov a nie sú špecifikom stránky Podravka-ochucovadlo.sk. Štatistické programy tohto druhu nám umožňujú určiť, ktoré informácie sú najviac a najmenej zaujímavé pre našich používateľov. Sú nevyhnutné na zlepšenie efektivity stavby našej stránky a na meranie návštevnosti stránky Podravka-ochucovadlo.sk.

8. Bezpečnosť dát

Pre zachovanie bezpečnosti informácií na stránke Podravka-ochucovadlo.sk a zabezpečenie dostupnosti celého obsahu, všetkých funkcií a služieb  tejto stránky všetkým jej používateľom, tento počítačový systém používa software, ktorý monitoruje online návštevy siete a dokáže rozpoznať pokusy o neoprávnené nahrávanie alebo zmeny informácií, ako aj pokusy o iné aktivity, ktoré by mohli spôsobiť škodu. Pokusy o neoprávnené nahrávanie alebo zmeny údajov a informácií na stránke Podravka-ochucovadlo.sk sa prísne zakazujú. 

Súbory Cookies

Vyhradzujeme si právo používať súbory cookies na stránke Podravka-ochucovadlo.sk.

Čo sú súbory cookies? Súbory cookies sú súborom dát, ktorý slúži ako váš osobný anonymný individuálny identifikátor a sú posielané individuálnymi podstránkami na stránke Podravka-ochucovadlo.sk do vášho internetového prehliadača.

Účel súborov cookies. Keď navštívite jednotlivé podstránky webovej stránky Podravka-ochucovadlo.sk, posielame vám súbory cookies, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a slúžia na zaznamenanie údajov o vašich predchádzajúcich návštevách (napríklad koľko krát ste navštívili stránku Podravka-ochucovadlo.sk). To znamená, že pri vašej ďalšej návšteve stránky Podravka-ochucovadlo.sk vyhľadáme váš súbor cookie za účelom prečítania údajov, ktoré sú v ňom zapísané. Súbor cookie neobsahuje vaše osobné údaje, ale umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu aktiváciu informácií, dát a nastavení, ktoré ste pri vašej predchádzajúcej návšteve a používaní stránky Podravka-ochucovadlo.sk uviedli. Súbory cookies z našej webovej stránky, ktoré sú uložené vo vašom počítači nie sú prístupné iným webovým stránkam, ktoré nie sú súčasťou stránky Podravka-ochucovadlo.sk.

Stránka Podravka-ochucovadlo.sk štatisticky uchováva záznam o jednotlivých návštevách prostredníctvom služby poskytovanej treťou stranou s názvom Google Analytics, a to za účelom získania kľúčových informácií ohľadom jej úspešnosti a atraktívnosti. Ďalšie informácie ohľadom tejto služby poskytovanej treťou stranou, ako aj užívateľské nastavenia regulácie súborov cookies potrebných pre túto službu sú  dostupné na  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

S cieľom poskytnúť vám lepšiu užívateľskú skúsenosť, vytvoriť efektívnejšie plány pre budúce marketingové kampane a publikovať obsah, ktorý je viac zameraný na vaše záujmy používame nástroje Google Analytics Demographics a Interest Reporting, ktoré zbierajú informácie ohľadom veku, pohlavia a záujmov používateľov.  

Táto stránka používa Google Analytics na účely retargetingu.

Zakázanie súborov cookies.  Ste oprávnený zakázať prijímanie súborov cookies zo stránky Podravka-ochucovadlo.sk výberom tejto možnosti v nastaveniach vášho internetového prehliadača. 

9. Ochrana súkromia detí na stránke Podravka-ochucovadlo.sk
Po skúsenostiach s priamou komunikáciou s deťmi cez internet sme si vedomí špecifických problémov týkajúcich sa ochrany ich súkromia. Naše webové stránky, ktoré môžu lákať pozornosť detí a prípadne zbierať informácie o deťoch mladších ako 14 rokov, sú navrhnuté tak, aby chránili ich právo na súkromie, v čo najväčšej možnej miere. Z tohto dôvodu v tomto smere:    

NESPRACOVÁVAME osobné údaje, ktoré by mohli byť použité na kontaktovanie detí cez internet, s výnimkou propagačných online hier. Akékoľvek online kontaktné informácie budú použité iba v priamej odpovedi na konkrétnu požiadavku dieťaťa a nebudú použité na iné účely bez predchádzajúceho súhlasu rodičov;

NESPRACOVÁVAME osobné offline identifikačné údaje s výnimkou prípadov udeľovania cien;

NEODHAĽUJEME žiadne osobné identifikačné údaje tretím stranám. Z povahy našej spoločnosti prirodzene vyplýva, že organizujeme a prezentujeme na našej webovej stránke súťaže, ktoré môžu priťahovať pozornosť detí. Informácie získané v hrách o ceny nepoužívame na žiadne iné účely ako je vyhodnotenie a uzavretie hry a tieto informácie nezdieľame s nikým iným mimo spoločnosti Podravka (s výnimkou hore uvedených dodávateľov).
 

NEDOVOĽUJEME  deťom verejne pridávať, alebo inak šíriť svoje osobné identifikačné kontaktné údaje ,alebo iné dodané materiály a v prípade účasti na súťažiach nepodnecujeme deti k odtajovaniu informácií, ktoré nie sú potrebné pre zapojenie sa do súťaží a iných podobných aktivít. 

V niektorých prípadoch môžeme povoliť dieťaťu aby nám poslalo e-maily, alebo aby poslalo e-maily vo forme elektronických pohľadníc  svojim priateľom cez našu stránku. V takomto prípade na e-mail odpovieme, resp. e-mail prepošleme, ale nebudeme uchovávať mená, adresy, ako aj e-mailové správy v našej databáze, a tiež ich nepostúpime tretím stranám.

Ako rodič alebo zákonný zástupca máte právo požiadať nás o možnosť nahliadnutia do všetkých informácií o vašom dieťati, ktoré sme na našej stránke obdržali, žiadať ich vymazanie (v prípade, že sú tieto informácie ešte stále uložené v našej databáze),ako aj zakázať nám ďalší zber informácií o vašom dieťati. Ak ste rodič a žiadate si uplatniť toto právo, kontaktujte nás prosím na adrese podravka@podravka.sk.

Kontrola

Ako používateľ máte právo kedykoľvek požiadať o nahliadnutie do osobných údajov, ktoré sme od vás obdržali. Tiež môžete požiadať o aktualizáciu, úpravu, alebo vymazanie týchto informácií (ak sú stále uložené v našej databáze), alebo zakázať ich ďalšie používanie. Ak si želáte uplatniť toto právo, kontaktujte nás na adrese podravka@podravka.sk.

Prepojenia
Robíme všetko čo je v našich silách, aby všetky prepojenia na iné webové stránky ponúkané na našej webovej stránke presmerovali vás a/alebo vaše dieťa na kvalitné webové stránky, ktoré nepropagujú žiadne negatívne javy. Napriek tomu, a to najmä z dôvodu možnej rapídnej zmeny webových stránok a webových adries sa nemôžeme zaručiť za kvalitu obsahu všetkých webových stránok, na ktoré poskytujeme prepojenie. Pre akékoľvek otázky, alebo pochybnosti týkajúce sa stránky Podravka-ochucovadlo.sk, Zásad ochrany súkromia, alebo ohľadom vašich skúseností s touto stránkou nás prosím kontaktujte na adrese podravka@podravka.sk.

Zmeny zásad ochrany súkromia a ukončenie prevádzky stránky Podravka-ochucovadlo.sk

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť prevádzku celej tejto stránky, alebo akýchkoľvek jej častí, ako aj Zásad ochrany súkromia na stránke Podravka-ochucovadlo.sk. Zmeny vstupujú do platnosti v momente, kedy sú uverejnené na tejto webovej stránke alebo v momente, keď sú o nich používatelia informovaní. Zásady ochrany súkromia platia do chvíle, kedy budú ukončené  vami, alebo spoločnosťou PODRAVKA INTERNATIONAL,s.r.o. Vaše ukončenie, ktoré je možné kedykoľvek, znamená, že ste prestali používať túto webovú stránku a vymažete všetky materiály a obsah, ktorý ste z nej stiahli alebo používali. 

Kontaktné údaje pre Ochranu súkromia

PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.

Jesenského 1486

960 01 Zvolen

tel. 045/5240 911

fax: 045/5240 920

podravka@podravka.sk

Aktualizované 28.02.2016

Zdieľať s priateľmi